מי מנוחות

מי מנוחות ביאורים לתוספות

ספר 1

ברכות
(PDF 530 KB) | לראות באינטרנט)

ביצה
(PDF 1.3 MB) | לראות באינטרנט)

מגילה
(PDF 1.2 MB) | לראות באינטרנט)

חגיגה
(PDF 2 MB) | לראות באינטרנט)

ספר 2 פסחים

(PDF 8 MB) | לראות באינטרנט)

ספר 3 ראש השנה וסוכה

ספר 4 יןמה

ספר 5 יבמות, חלק ב

ספר 6 כתובןת, חלק א

ספר 7 גיטין

ספר 8

קידושין
(PDF 530 KB) | לראות באינטרנט)

מכות
(PDF 1.5 MB) | לראות באינטרנט)

ספר 9 בבא קמא, חלק א

ספר 10 בבא מציעא, חלק א

ספר 11 בבא מציעא, חלק ב

ספר 12 שבועות

ספר 13 שבת פרק 1, סנהדרין פרק 1, פרק 5 זבחים, חול פרק 7

ספר 14 בבא בתרא, חלק א

ספר 15 – תענית, סוטה, נידה, חלק א

 

מחיר לספר כולל דמי טיפול ומשלוח הוא

בישראל: 70 ש”ח

מחוץ לישראל: $35

להזמנת קשר 02-5380195